ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนากิจกรรมการประเมินความจำขณะทำงาน (Working memory) ในเด็กปฐมวัย: งานวิจัยนำร่อง ณ โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ชนิตา แดงอุดม (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คุณณัฐชยา วงศ์เจริญวุฒิ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์สุกานดา รัศมีภัค (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
24 ต.ค. 2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ