คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของรูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาที่ฝึกงานในชั้นปีที่ 4

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะจิตวิทยา
คุณรพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 55 - 67
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ