คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีโดยอาจารย์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 หน้า 110 - 120
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ