ทุนวิจัย

รายละเอียด

ค่านิยมในการดูลตนเองและสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ต่อนิสิตปริญญาตรีของไทยและอินโดนีเซีย : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยตาดูลาโก
ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
ดร.Mukrim Tamrin (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คุณสุวิชญา สิริยานนท์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
08 ก.ค. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ