คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติ (กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณหนึ่งฤทัย เอื้อกนกพันธ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ศรีสมร สินทับ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะจิตวิทยา
คุณหยกตระการ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560" วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 94 - 106
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ