ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสวนอนันต์ [Psychological Factors Affecting Learning achieverment of secondary Students in Suananun]
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ดิเรก คำอุปละ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
23 ส.ค. 2560
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - กันยายน 2563 หน้า 93 - 103
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
ปี
2563