ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสามารถและการพัฒนาตนเองของนักจิตวิทยาคลินิกไทย [Competencies and Self Development of Thai Clinical Psychologists]
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
มี
09 ก.ย. 2559
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 หน้า 1 - 14
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2562

ตีพิมพ์ที่
วารสารจิตเวชวิทยาสาร (วารสารสวนปรุง) ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 หน้า 75 - 91
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2562