คลังบทความ

รายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงในหลักจรรยาบรรณสำหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ฉบับแก้ไข ปี ค.ศ. 2010 และการปรับปรุงใหม่ในฉบับแปลภาษาไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสวนปรุง ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560 หน้า 79 - 86
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ