คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ผศ.พันตำรวจเอกหญิงสุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 1 - 13
2564
01 ต.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พัฒนาผู้เรียน

View
พฤศจิกายน
2565