คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์รุ่งฤดี โลลุวิวัฒน์ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะจิตวิทยา
คุณสุนทร ช่องชนิล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556)
2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
สร้างคุณภาพชีวิต

View
เมษายน
2566