ทุนวิจัย

รายละเอียด

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตปริญญาตรี : ศึกษาแบบพหุพื้นที่
ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
พ.อ.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
31 ส.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ