ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความเชื่อทางการจูงใจและความผูกพันในการสอน ในช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปีแรกของการปฎิบัติงานวิชาชีพ
ผศ.ญาณิสา บูรณะชัยทวี (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
มี
22 ก.ค. 2553
มี
ไม่ระบุ