ทุนวิจัย

รายละเอียด

รูปแบบการสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 ในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้น หัวข้อเรื่อง เชาวน์ปัญญา
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
มี
19 พ.ย. 2558
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 43 - 55
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560