คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาแผนเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา 901033 วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.ภคกนก รัตนวราภรณ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.พิศุลี สร้อยโมรี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์วฤณดา กาญจนทรางกูร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 หน้า 80 - 90
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พัฒนาผู้เรียน

View
มกราคม
2566