คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ผศ.พันตำรวจเอกหญิงสุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 212 - 223
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พัฒนาผู้เรียน

View
พฤศจิกายน
2565