คลังบทความ

รายละเอียด

การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้กลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์มุทิตา หวังคิด (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

อื่นๆ
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 190 - 204
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ