ทุนวิจัย

รายละเอียด

การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ระหว่างปีการศึกษา 2528 - 2552
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คุณรุ่งฤดี โลลุวิวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร
คณะบุคลากร

ไม่แสดงข้อมูล
มี
31 ส.ค. 2553
มี
ไม่ระบุ