ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาสาขาจิตวิทยาของนักศึกษาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [Relationships between Resilience Quotient (RQ) and Learning Outcome in Psychology Course of Psychology Students, Saint Louis College]
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ภัทรกร มุขศรีนาค (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
มี
05 พ.ค. 2560
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 160 - 169
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560