คลังบทความ

รายละเอียด

Effects of Self-Control Program Based on Future Orientation of Grade 9 Overweight School Girls of a Private School

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณประกายดาว จริงจิตร (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
International journal of child development and mental health ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 หน้า 55 - 62
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ