คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณวรพงษ์ แสงประเสริฐ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

อื่นๆ
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 106 - 124
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ