คลังบทความ

รายละเอียด

กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณชีวัน เขียววิจิตร (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

อื่นๆ
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 198 - 213
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ