ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะจิตวิทยา
อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
มี
06 มิ.ย. 2561
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 68 - 81
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
ปี
2562