คณะจิตวิทยา


อาจารย์ ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ ( Thirawarin Bunyapipat )
thirawarin@slc.ac.th


ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

16 ต.ค. 2550
15 ปี 5 เดือน 9 วัน