คณะจิตวิทยา


ดร.ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ ( Thirawarin Bunyapipat )
thirawarin@slc.ac.th


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

16 ต.ค. 2550
16 ปี 7 เดือน 3 วัน