คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพื้นที่เขตคลองเตย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอินทรียา อัญพัชร์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 101 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 33 - 43
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ