ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา
ดร.กมลพร สุทธิวนกุล (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คุณสุนทร ช่องชนิล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
18 ธ.ค. 2555
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557