คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษากายภาพบำบัด สายสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ปีการศึกษา 2564

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณฐปนัท อือตระกูล (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คุณณัฐธิดา ร่มฟ้าไทย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณปรียานุช เช่อมึกู่ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 หน้า 59 - 71
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ