คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาสาขาวิชาจิตวิทยาของนักศึกษาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 160 - 169
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ