คลังบทความ

รายละเอียด

สิ่งที่ช่วยให้ก้าวผ่านการฆ่าตัวตาย: มุมมองจากผู้หญิงที่ก้าวผ่านการฆ่าตัวตาย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะจิตวิทยา
ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพุทธจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 หน้า 243-256
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ