คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาตามแนว Satir Model ต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณสุนันทา ปราโมกข์ชน (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

อื่นๆ
วารสารมนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2553
2553
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ