คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา
รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 187 - 200
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ