คลังบทความ

รายละเอียด

การดูแลทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 23 - 40
2562
01 ก.ค. 2562
31 ธ.ค. 2562
ครบ
ไม่ระบุ