ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีและการมีส่วนร่วมในนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
มี
05 เม.ย. 2561
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 หน้า 110 - 120
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2563