ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษานำร่อง: การพัฒนากิจกรรมการประเมินทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ชนิตา แดงอุดม (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คุณวิชญาดา เสงี่ยมศักดิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์สุกานดา รัศมีภัค (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
06 พ.ย. 2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ