คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คุณคิม บุญทา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติธีรทัศน์เชิงมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม: ความรัก และอำนาจในบริบทสังคมร่วมสมัย วันที่ 4 มิถุนายน 2562 หน้า 257 - 276
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ