คลังบทความ

รายละเอียด

การวิเคราะห์ทฤษฎีต้นทุนทางจิตวิทยาและแนวทางประยุกต์ใช้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
อาจารย์ชนิตา แดงอุดม (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 หน้า 1 - 14
2562
01 ก.ย. 2562
31 ธ.ค. 2562
ครบ
ไม่ระบุ