คลังบทความ

รายละเอียด

ค่านิยมในการดูแลตนเองและสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ต่อนิสิตปริญญาตรีของไทยและอินโดนีเซีย : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยตาดูลาโก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.มุคริม แทมริน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
คุณสุวิชญา สิริยานนท์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565 หน้า 206 - 214
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ