คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรตามค่านิยมหลักของโรงพยาบาลเซนต์เมรี่

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.กมลพร สิทธิวนกุล (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
คุณสุนทร ช่องชนิล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ