คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่ 21

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา
ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ