คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยส่วนบุคคลกับวิธีการบริหารความขัดแย้ง : กรณีศึกษาบุคลากรในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คุณปณิธาน อริยะมงคล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 หน้า 65 - 72
2563
01 ม.ค. 2563
01 เม.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ