คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก: การศึกษาย้อนหลัง 4 ปี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะจิตวิทยา
คุณสุนิสา คินทรักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 68 - 80
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ