ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษารูปแบบการพัฒนาความเชื่อทางการจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพครูและความผูกพันในการสอน : การศึกษาระยะที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเชื่อทางการจูงใจและความผูกพันในการสอนที่พัฒนาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ญาณิสา บูรณะชัยทวี (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์อัญชลี จันทร์เสม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
30 มิ.ย. 2552
มี
ตีพิมพ์ที่
European Journal of Psychology of Education ฉบับเดือนธันวาคม 2556 Volume 28, Issue 4, pp. 1289-1309
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2556

ตีพิมพ์ที่
วารสาร European Journal of Psychology of Education ฉบับเดือนธันวาคม 2555 (ตีพิมพ์ online)
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2555