คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ประทีป จินงี่ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์อุษา ศรีจินดารัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์วิไลลักษณ์ ลังกา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ