ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ผ่านการเป็นโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์นิยม ขุนรองรัมย์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
28 ธ.ค. 2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ