คลังบทความ

รายละเอียด

ทุนมนุษย์ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ การรับรู้ความสามารถตนเอง การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ที่ส่งผลต่อความพร้อมเพื่อการทำงานในประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอุไรลักษณ์ บัวถนอม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 185 - 195
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ