คณะจิตวิทยา


ดร.ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ ( Thirawarin Bunyapipat )
thirawarin@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

16 ต.ค. 2550
15 ปี 11 เดือน 8 วัน