คลังบทความ

รายละเอียด

Integrative Group Counseling Model for Enhancing Life Hope

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา
ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 135 - 151
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ