คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะจิตวิทยา
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ดร.วิภา เลค (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ