ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อสถาบันการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
21 ก.ค. 2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ