ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่น ระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ดร.วิภา เลค (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
28 พ.ค. 2555
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 (หน้า 101 - 108)
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559