คณะจิตวิทยา


อาจารย์ จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ ( Jiraporn Pochakaparipan )
jiraporn@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

11 ต.ค. 2547
19 ปี 7 เดือน 8 วัน