คณะจิตวิทยา


อาจารย์ จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ ( Jiraporn Pochakaparipan )
jiraporn@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

11 ต.ค. 2547
17 ปี 11 เดือน 16 วัน