คณะจิตวิทยา


อาจารย์ จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ ( Jiraporn Pochakaparipan )
jiraporn@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


11 ต.ค. 2547
16 ปี 8 เดือน 7 วัน